Gia công phần mềm xử lý tài liệu

Gia công phần mềm xử lý tài liệu (DPO) là một chiến lược tái chỉ đạo các hoạt động kinh doanh không cốt lõi (tài liệu trung tâm) cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (KM trong trường hợp này), mà không phải lo lắng về chuyên môn miền.

  • Giảm khoảng không quảng cáo / lưu trữ thực
  • Tự động hóa quy trình làm việc với thông tin điện tử
  • Kho dữ liệu trung tâm để phân phối hiệu quả
  • Tăng hiệu quả với gia công phần mềm, tài nguyên nội bộ tập trung vào các chức năng tạo doanh thu

Tải xuống nghiên cứu điển hình:

Chăm sóc nha khoa

Chính quyền