Giải pháp

Xây dựng khả năng kỹ thuật số của bạn với chúng tôi

Với sự sẵn có rộng rãi của đổi mới công nghệ, công nhân tri thức ngày càng di động. Hầu hết nhân viên văn phòng không còn cần phải dành toàn bộ thời gian làm việc tại cơ sở của công ty nhưng có thể hoạt động linh hoạt từ một địa điểm mà họ lựa chọn. Các chuyên gia dự đoán rằng số nhân viên di động sẽ sớm vượt quá một tỷ hoặc hơn 35% tổng lực lượng lao động. Những điều kiện làm việc thay đổi này có tác động cơ bản đến sự cộng tác giữa các đồng nghiệp, với thông tin và tài liệu cần thiết để có sẵn ở mọi nơi. Lực lượng lao động di động này phụ thuộc nhiều nhất vào tính linh hoạt nâng cao, điều này làm tăng đáng kể việc sử dụng các thiết bị di động thông minh.
Tìm hiểu thêm